2011-02-02

1 Innledning
1.1 Dette dokumentet (”Avtalen”) regulerer vilkårene for Nettbutikker som (i) vil kjøpe Prisjakts tjenester for Profilerte Butikker og/eller (ii) vil være listet på Prisjakts Sider som Indeksert Butikk. Avtalen tegnes mellom Butikken og Prisjakt Sverige AB (”Prisjakt”) med organisasjonsnummer SE556665-1799.

1.2 Avtalen henviser til Nettbutikker som ”Butikk”, ”Indeksert Butikk” eller ”Profilert Butikk” i hele dokumentet. Henvisning kan også gjøres til ”Part” i Avtalen. Dette gjelder Butikk eller Prisjakt, eller ”Partene” i Avtalen, som gjelder både Butikk og Prisjakt.

1.3 Forekommer forskjeller mellom nedenfor nevnte dokumenter, gjelder de i følgende rekkefølge, der en nyere versjon gjelder framfor en eldre:

1.3.1 denne Avtalen inklusive oppdateringer eller tillegg;
1.3.2 andre butikkspesifikke avtaler;
1.3.3 andre dokumenter eller bilag til hvilke det henvises til i denne Avtalen.

1.4 Denne Avtalen trer i kraft når Butikken gjør noe av følgende:

1.4.1 aksepterer Avtalen via Prisjakt Analytics;
1.4.2 aksepterer Avtalen via registreringsskjema for ny Indeksert Butikk;
1.4.3 aksepterer Avtalen via e-post.

1.5 En representant som ikke eier retten til å tegne en avtale for Butikkens regning får ikke gjennomføre noen av de trinn nevnt over, som bekreftelse på Butikkens aksept, før tillatelse fra en representant for Butikken med rett til å tegne avtaler innhentes.

2 Definisjoner
2.1 Indeksering: De kostnadsfrie og grunnleggende tjenester som samtlige Butikker som listes på Prisjakt får tilgang til, som prislisting, support med mer.
2.2 Profilering: De ekstra tjenester som betalende Butikker får tilgang til i form av logo, merverdi i Prisjakts prislister og direktelenker (hvis mulig) til Butikkens produktsider med mer.
2.3 Indeksert Butikk: En Butikk som er listet på noen av Prisjakts Sider.
2.4 Profilert Butikk: En Indeksert Butikk som kjøper tjenesten Profilering.
2.5 Prisjakt Analytics: Et analyseverktøy tilgjengelig for alle Indekserte Butikker som har akseptert denne Avtalen.
2.6 Prisjakts Sider: Samtlige nettsider som drives av Prisjakt Sverige AB. På det nåværende tidspunkt omfattes www.prisjakt.nu, www.prisjakt.no og www.minhembio.com.
2.7 Prisjakts Partnere: De bedrifter som Prisjakt har samarbeidsavtale med når det gjelder produkt- og prissammenligninger.
2.8 Partnerside: Nettside som drives av Prisjakts Partnere. En oppdatert liste over Partnersider finnes tilgjengelig i Prisjakt Analytics.

3 Avtalerelasjoner
3.1 Butikk kan enten (i) være Indeksert Butikk hvilket innebærer at Prisjakt uten kostnad lister Butikkens priser og produkter på Prisjakts Sider, eller (ii) være Profilert Butikk som mot en kostnad får tilgang til de ekstratjenester for Profilerte Butikker som beskrives på Prisjakts Sider.

3.2 Hvilken avtalerelasjon Butikken har angis i Prisjakt Analytics.

4 Bestilling, pris og betalingsvilkår
4.1 Gjennom å aktivere Profilering via Prisjakt Analytics aksepterer Butikken det fulle og hele betalingsansvaret for tjenesten og eventuelle ekstratjenester. Prisen for tjenesten (tjenestene) spesifiseres i ordrebekreftelse/aktiveringsinformasjon som sendes ut via e-post. Informasjon om eventuell prisjustering kommer å sendes ut til dere 30 dager før prisjusteringen gjennomføres .

4.2 Effekten av Profileringen måles via Prisjakts interne klikksystem og legges fram i Prisjakt Analytics.

4.3 Fakturaer som gjelder Profilering skal betales innen tretti (30) dager fra fakturadato. Dröjsmålsränta debiteres alle forfallne beløp med 10 %. Prisjakt forbeholder seg retten til å videreføre gjeld til en tredje part for innkassering, samt å avslutte Profileringen med umiddelbar virkning ved sen eller utelatt betaling.

4.4 Eventuelle spørsmål eller klager skal framstilles innen fjorten (14) dager fra fakturadato. Delen av faktura det råder tvist om forfaller til betaling først fjorten (14) dager etter den dato tvisten løses, øvrige deler skal betales som vanlig faktura.

5 Prisjakts forpliktelser
5.1 Prisjakt plikter å liste så mange produkter som mulig i Butikkens sortiment innenfor rammene for de produktkategorier som Prisjakt tilbyr på Prisjakts Sider. Forpliktelsen begrenses til Prisjakts Sider i det land mot hvilket Butikken retter sin virksomhet.

5.2 Prisjakt plikter, i forhold til Profilerte Butikker, å tilby de tjenester som Butikken har bestilt.

5.3 Prisjakt plikter å tilgjengeliggjøre Prisjakt Analytics slik at Butikken skal kunne følge med på sin medvirkning på Prisjakts Sider.

5.4 Prisjakt har ingen forpliktelser overfor Butikken dersom Prisjakt nekter Butikken tilgang til tjenesten Profilering eller dersom Butikken tas bort som Indeksert butikk.

5.5 Innholdet i Profileringen kan komme til å endres for å gjenspeile endringer hos Prisjakt, Butikken, andre butikker og/eller i markedet som helhet. Prisjakt forbeholder seg retten til å variere eller endre vilkår, grad, tilgjengelighet og krav om tilgang for Profileringen, samt retten til å tilbakekalle Profileringen helt og holdent forutsatt at beskjed om dette gis til Butikken med minst én (1) arbeidsdags varsel.

6 Butikkens forpliktelser
6.1 Butikken plikter å forsyne Prisjakt med all relevant og tilgjengelig produkt- og prisinformasjon, inklusive produktbilder, via produktfeed eller gjennom å gi Prisjakt mulighet til å skanne Butikkens nettsider.

6.2 Butikken plikter å sikre at Prisjakt har rett til, på Prisjakts Sider og på Partnersider, å bruke all informasjon som tilgjengeliggjøres via Butikkens produktfeed til Prisjakt eller via Butikkens nettsider. Om noen del av informasjonen som oppgis krenker opphavsrett/copyright må Butikken snarest underrette Prisjakt.

6.3 Butikken plikter å sikre at den eventuelle produktfeeden som leveres er komplett og inneholder samtlige produkter i Butikkens sortiment.

6.4 Butikken plikter å levere all tilgjengelig fraktinformasjon vedrørende Butikkens produkter og kategorier. Dersom Butikkens informasjon vedrørende dette ikke er komplett, ifølge Prisjakts vurdering, kan Prisjakt velge å ikke vise Butikkens fraktinformasjon.

6.5 Butikken er ansvarlig overfor Prisjakt for handlinger eller unnlatelse av handling, som leder til at Prisjakt eller Prisjakts virksomhet skades, lider kommersiell skade eller får kommersielt dårlig rykte, for eksempel gjennom offentliggjøring til tredje part av priser, spesifikasjoner, teknisk support og annen informasjon som er tilgjengeliggjort for Butikken via e-post, kundebrev, Prisjakt Analytics eller på annen måte. Dette gjelder også dersom informasjonen tilgjengeliggjøres i sammenstilt format.

6.6 Butikken har et erstatningsansvar overfor Prisjakt for alle krav, tap, skader, kostnader og utgifter (inklusive juridiske og andre yrkesmessige kostnader og utgifter), som oppstår for Prisjakt som følge av at Butikken: (i) ikke følger sine forpliktelser gjeldende personopplysningsbehandling; (ii) ikke følger sine forpliktelser gjeldende opphavsrett; (iii) bryter mot konfidesialitetsavtaler/taushetsplikt; (iv) gjør uautoriserte endringer av Prisjakts produkter, levert programvare eller tjenester.

6.7 Butikken er ansvarlig for å ikke tilgjengeliggjøre personlig innloggingsinformasjon for Prisjakts tjenester til tredje part, samt ansvarlig for å kontrollere bruken av denne. Dersom Butikken mistenker at uautorisert bruk av Butikkens informasjon har skjedd skal Prisjakt underrettes omgående.
6.8 Butikken skal ha norsk organisasjonsnummer og være MVA- registrert.

7 Immaterielle rettigheter
7.1 Varemerkene ”Prisjakt”, ”Prisjakt Pryl”, ”MinHembio”, ”PriceSpy” og Prisjakts øvrige immaterielle rettigheter (inklusive, men ikke begrenset til, alle rettigheter gjeldende opphavsrett, varemerker, kjennetegn, bruk, patent, databaserettigheter, mønsterrettigheter og domenenavn, enten de er registrerte eller ikke) får kun anvendes etter Prisjakts skriftlige samtykke og kun ifølge Prisjakts anvisninger.

7.2 Under forutsetning at Prisjakt gir sitt skriftlige samtykke får en Butikk under avtaletiden kostnadsfritt bruke Prisjakts logoer og annet materiell som inneholder Prisjakts varemerkeprofil. Butikken skal alltid følge Prisjakts vilkår for bruk. Vilkårene finnes i Prisjakt Analytics.

7.3 Butikken gir Prisjakt, under avtaletiden og i tråd med disse vilkår, rett til å bruke samtlige produktbilder som vises på Butikkens nettsider og garanterer at Prisjakt dermed kan bruke disse bildene i tråd med disse vilkår. Det nevnt over skal også gjelde Prisjakts Partners bruk av bildene på respektive Partnersider. Bildene skal leveres til Prisjakt i en produktfeed eller gjennom at Prisjakt gis retten til å hente bildene direkte fra Butikkens nettsider. Hvis Butikken ikke vil gi Prisjakt eller Prisjakts partnere retten til å bruke enkelte eller samtlige bilder skal Butikken meddele Prisjakt dette. Prisjakt skal, når en slik beskjed er mottatt, fjerne slike produktbilder så snart dette er mulig.

8 Ansvarsbegrensning
8.1 Med unntak for dødsfall, personskader, bedrageri og annet ansvar i samsvar med Force majeure, er Prisjakts ansvar overfor Butikk begrenset til et beløp som tilsvarer det Butikken har betalt Prisjakt for Profilering og eventuelle andre tjenester den siste kalendermåneden.

8.2 Ingen av Partene holdes ansvarlig overfor den andre Parten for:

8.2.1 indirekte skader eller følgeskader;
8.2.2 uteblitt vinning, lønn, inntekt, kostnadsbesparing, kunder eller oppdrag;
8.2.3 skader som den berørte Parten hadde kunnet unngå gjennom rimelige tiltak eller ved å følge den andre Partens råd eller anvisninger;
8.2.4 skader som har oppstått som følge av at den berørte Parten har unngått å sørge for fullstendige og oppdaterte sikkerhetskopier av dataprogram og informasjon;
8.2.5 tap av eller skade på rykte; eller skader på grunn av force majeure-hendelse;
8.2.6 skade som bøtes på innen rimelig tid.

8.3 Med de begrensninger som gjelder ifølge lov Ansvarsbegrenses Partenes ansvarsforpliktelse overfor hverandre (uansett om slik ansvarsforpliktelse skjer gjennom uaktsomhet, avtalebrudd, villedende handling eller annen årsak) i den grad som den berørte Parten har unnlatt å gjennomføre alle rimelige tiltak for å begrense sine tap. Når en Part (”Saksøkende Part”) retter seg mot den andre Parten (”Saksøkte Part”) gjeldende ansvar knyttet til denne Avtalen, skal Saksøkende Part, så snart det rimelig er praktisk mulig, skriftlig underrette Saksøkte Part om sitt krav, og, for att kravet skal anses å være et gyldig krav, legge ved fullstendige opplysninger om Saksøkende Parts krav overfor Saksøkte Part, inklusive samtlige tiltak; fullstendige opplysninger om de tap som Saksøkende Part krever erstatning for; samt all støttende dokumentasjon som begjæres av Saksøkte Part for å styrke Saksøkende Parts krav. Ingen av partene skal ha rett til å bringe et krav på bakgrunn av noe ansvar som følge av denne Avtalen slik beskrevet i dette avsnitt (Ansvarsbegrensning 8) med mindre Parten framstiller et gyldig krav før den dato som inntreffer tre (3) måneder fra datoen da hendelsen som ga opphav til det aktuelle kravet skjedde eller da den Parten som stiller kravet først ble oppmerksom på problemet.

9 Oppsigelse av Avtalen
9.1 Begge parter kan når som helst si opp denne Avtalen med én (1) arbeidsdags skriftlig varsel. Bortsett fra i de tilfeller der bestemmelsene i neste stykke gjelder, befrir ikke en oppsigelse noen Part fra sin plikt til å gjennomføre forpliktelsene beskrevet i denne Avtalen, spesielt, men ikke begrenset til, forpliktelser knyttet til gjennomføring av utestående betalinger, plikten til beskyttelse av personopplysninger, opphavsrettigheter, personvern og ansvarlighet.

9.2 En Part kan si opp denne Avtalen med umiddelbar virkning dersom den andre Parten:

9.2.1 på en vesentlig og ugjenkallelig måte bryter mot denne Avtalen (for eksempel gjennom å med viten, gjentatte ganger eller ved uaktsomhet, gir uriktig informasjon i den hensikt å få priser, support eller hjelp som Butikken ikke er berettiget til);

9.2.2 på en vesentlig og ugjenkallelig måte bryter mot denne Avtalen og unngår å ordne dette på tross av at Parten har fått en skriftlig beskjed med rimelig tid til å ordne opp i avtalebruddet;

9.2.3 unngår å utføre betalinger når de forfaller til betaling, om intet annet er avtalt skriftlig.

9.2.4 Blir ute av stand til å betale eller søker beskyttelse ifølge bestemmelser om konkurs, likvidasjon, fullmakt, akkord, forlik eller lignende prosess eller om lignende prosess innledes mot Parten.

10 Force majeure
10.1 Ingen av Partene skal være skyldig å oppfylle sine forpliktelser ifølge denne Avtalen dersom Parten er forhindret å gjøre dette, enten gjennom hendelser utenfor dens rimelige kontroll, for eksempel brann, oversvømmelse, krig, handelsblokkade, streik, uforutsett materialbrist, transportforsinkelser eller -avbrudd eller regjeringshandling eller gjennom den andre Partens handling eller svikt (”Force Majeure-hendelse”) forutsatt at den Part som påvirkes snarest meddeler den andra Parten skriftlig og gjør alle rimelige tiltak for å løse Force Majeure-hendelsen snarest. Om gjennomføring (bortsett fra betaling av utestående beløp) er umulig i løpet av en tid som overskrider tretti (30) dager kan hver Part skriftlig heve Avtalen i forbindelse med bestillinger som er berørt uten å pådra seg ansvar overfor den andre parten for denne handling.

11 Endringer, beskjeder, gyldighet
11.1 Endring av denne Avtalen er ikke gjeldende så vidt den ikke enten (i) er sendt av Prisjakt til Butikken via Prisjakt Analytics eller e-post og Butikken ikke kommer med innvendinger mot endringen innenfor den rimelige tidsperiode som er angitt i forsendelsen, eller (ii) er skriftlig og undertegnet av Partene. For å unngå tvil klargjøres hermed at Prisjakt, helt selvstendig, har rett til å endre samtlige deler av Profileringstjenesten uten å først kommunisere dette til Butikken.

11.2 Beskjed med hensyn til denne Avtalen kan sendes via e-post eller brev till respektive Part og skal anses å ha nådd mottakeren når et ikke-automatisk svar er mottatt for e-post, og når tre (3) arbeidsdager har gått for vanlige brev.

11.3 Dersom noen deler av denne Avtalen, av en årsak, ikke er mulige eller står i strid med gjeldende lov eller andre forskrifter, skal øvrige deler av Avtalen beholde sin gyldighet og forbinde Partene.

11.4 Prisjakt eier retten til å, helt eller delvis, tildele eller overføre sine forpliktelser eller rettigheter, ifølge denne Avtalen, til en kompetent tredje part eller Prisjakts samarbeidsforetak. Prisjakts avtale om å samarbeide med Butikken baseres på spesielle utvalgskriterier hos Prisjakt. Butikken kan derfor ikke overlate sine forpliktelser eller rettigheter, helt eller delvis, uten Prisjakts skriftlige samtykke.

11.5 Partenes rettigheter og forpliktelser ifølge denne Avtalen styres av lagene i Sverige. Ved evt. tvister mellom partene skal disse søkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås skal saken avgjøres ved ordinær rettegang. Avtalt verneting for avtalen mellom partene Er Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut i Sverige.